การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด (PEA ร้อยเอ็ด) ศึกษาดูงานระบบบริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) โรงพยาบาลร้อยเอ็ด

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจ

Read more