ชาวบ้านหัวช้าง ต.ยางน้อย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ร่วมมือกันคัดแยกและจัดการปัญหาขยะทุกครัวเรือน จนกลายเป็นต้นแบบการบริหารจัดการขยะแบบยั่งยืน ลดรายจ่ายและสร้างรายได้จากขยะ

บ้านหัวช้าง จ.มหาสาร

Read more