ป.ป.ช.ร้อยเอ็ด เปิดโครงการ Strong – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรมยกย่องบุคคลในชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนและยกย่องบุคคลที่ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

วันนี้ (29 ส.ค. 61) ที่ห้องประดับทอง โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด นายเสกสรรณ์ สมมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประจำจังหวัดร้อยเอ็ด (ป.ป.ช.ร้อยเอ็ด) เป็นประธานเปิดโครงการ Strong – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด กิจกรรม การยกย่องบุคคลในชุมชน โดย ป.ป.ช.ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนยกย่องบุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและสมาชิกชมรม Strong จิตพอเพียงต้านทุจริตในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 50 คน ซึ่งจะเป็นกลุ่มพลังเครือข่ายที่สำคัญที่จะเรียนรู้ศึกษาบุคคลต้นแบบในการประพฤติตนที่ดีเพื่อนำมาปรับใช้เป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิต และขยายผลต่อยอด ให้คนในสังคมมีความซื่อสัตย์สุจริตอันจะส่งเสริมให้มีการขับเคลื่อนการสร้างความโปร่งใส การรู้จักความอายและการไม่ทนต่อความทุจริต ตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 กำหนดว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero tolerance & Clean Thailand)
โดยบุคคลผู้ได้รับการยกย่องในครั้งนี้ประกอบด้วย นายนพพร จันทรถง อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และประธาน ป.ป.ช.ร้อยเอ็ด ที่ปรึกษา ป.ป.ช.ร้อยเอ็ด นายสมเกียรติ รัตนเมธาธร ประธาน ป.ป.ช.ร้อยเอ็ด นายประธูป พิษณุแสง กรรมการ ป.ป.ช.ร้อยเอ็ด พ.ต.อ.วัชรินทร์ ชาวงศกร อดีต กรรมการ ป.ป.ช.ร้อยเอ็ด และ นายถวิล คงศรีรอด อดีตกรรมการ ป.ป.ช.ร้อยเอ็ด นอกจากนี้ยังได้มีการบรรยายพิเศษในประเด็น เครือข่ายการต่อต้านการทุจริต โดย นายนพพร จันทรถง และการเสวนา เรื่อง บุคคลต้นแบบและการสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต ด้วย
ทั้งนี้ โครงการ Strong – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 โดยเน้นการปลูกฝังแนวคิด Strong-จิตพอเพียงต้านทุจริตสอบถามวิธีคิด แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม สร้างจิตสำนึกความอายในการทำทุจริต ไม่ทนต่อการทุจริต ให้แก่ประชาชนในระดับจังหวัด รวมทั้งเพื่อป้องกันการทุจริตเชิงรุก และยกระดับการรับรู้การทุจริตของชุมชน สังคม และประเทศ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งจะดำเนินการตลอดทั้งปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กฤษฎา  สุนทรผู้

เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว
แหล่งที่มา : สวท.ร้อยเอ็ด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *