พิธีเปิด “อาคารศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์” โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และ “อาคาร ๖๐ ปี จุฬาภรณ์ ”โรงพยาบาลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

พิธีเปิด “อาคารศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์” โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และ “อาคาร ๖๐ ปี จุฬาภรณ์ ”โรงพยาบาลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎร ณ โรงเรียนบ้านหัวโนน ตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหาของโรคมะเร็ง ที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตที่สำคัญของผู้ป่วยในพื้นที่ เช่น มะเร็งตับและท่อน้ำดีซึ่งมีความเร่งด่วนที่จะต้องศึกษาและดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรค จึงเกิดความร่วมมือ ในการป้องกันและควบคุมมะเร็งอย่างเป็นระบบ โดยใช้การวิจัยนำสู่การพัฒนาระบบ และการบริการให้มีประสิทธิภาพ ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือ ระหว่าง 3 องค์กร คือ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ กระทรวงสาธารณสุขโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดและโรงพยาบาลร้อยเอ็ด และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2552 ณ อาคารศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เพื่อร่วมพัฒนาระบบบริการด้านโรคมะเร็งต่างๆ ตลอดทั้งส่งเสริมการดำเนินงานร่วมกันที่ดีระหว่างองค์กรได้ดำเนินการพัฒนาระบบบริการพร้อมกับดำเนินโครงการศึกษาวิจัยปัญหาสุขภาพระยะยาวฐานประชากร จังหวัดร้อยเอ็ด ภายใต้ชื่อ “โครงการพระกรุณาธิคุณฯ สำหรับประชาชนในอำเภอพนมไพรและอำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด” ซึ่งจะสามารถสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันควบคุมโรคที่สำคัญในอนาคตสำหรับประเทศไทยได้ ประกอบกับโรงพยาบาลพนมไพรได้รับงบประมาณประจำปี ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๖๑,๓๒๕,๐๐๐ บาท (หกสิบเอ็ดล้านสามแสนสองหมื่นห้าพันบาท) เป็นอาคารขนาด ๔ ชั้น เพื่อรองรับผู้มารับบริการ ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี ๒๕๕๗ โดยกระทรวงสาธารณสุขได้รับพระราชทานนามอาคารว่า “อาคาร ๖๐ ปี จุฬาภรณ์” และได้รับพระราชทานพระนามย่อ “จ.ภ.” เพื่อประดับอาคารดังกล่าวด้วย

ส่วนศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ดนี้ ก่อสร้างเมื่อปี 2555 ด้วยงบประมาณจำนวน 296,000,000 บาท (สองร้อยเก้าสิบหกล้านบาท) เริ่มให้บริการเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 เป็นศูนย์เชี่ยวชาญระดับสูง ด้านมะเร็งตับและท่อทางเดินน้ำดี รองรับภูมิภาคอาเซียน ดูแล รักษาโรคมะเร็งครบวงจร ด้วยเครื่องมือทันสมัยมีประสิทธิภาพการรักษาสูง มีหน่วยรังสีรักษาด้วยเครื่องฉายแสงชนิด 3 มิติ หรือ LINAC ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพการรักษาสูง ศักยภาพในการฉายรังสี 1,000 ราย/ปี พร้อมด้วย เครื่องเอกซเรย์จำลองการรักษา Brachytherapy (การใส่แร่อิริเดียม 192) ที่ได้รับงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุข เริ่มบริการด้วยรังสีรักษา เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 ขณะนี้มีผู้ป่วยรับการฉายแสง ประมาณ 80 ราย/วัน เป็นประชาชนในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ และ จังหวัดอื่นๆซึ่งผู้รับบริการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และได้ก่อสร้างบ้านพักสำหรับผู้ป่วยมะเร็งเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเช่าที่พักระหว่างการฉายแสง อยู่ห่างจาก ศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ ระยะทาง 400 เมตร จากเงินบริจาค มูลค่า 5 ล้าน 5 แสนบาท สามารถรองรับผู้ป่วยมะเร็งได้ 20 คนต่อวัน พร้อมนี้ได้พัฒนาศูนย์กรุณาพีร์คำทอน เพื่อดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย แบบประคับประคองที่บ้าน ให้ผู้ป่วยมะเร็งมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความหมายในช่วงสุดท้ายของชีวิต ท่ามกลางความรักความอบอุ่นและความผูกพันในครอบครัวนอกจากนี้ ได้ร่วมมือกับกรมการแพทย์พัฒนาการผ่าตัดตับ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรร่วมกับศูนย์วิจัยมะเร็งนานาชาติขององค์การอนามัยโลก (WHO-IARC) ณ ประเทศฝรั่งเศส และได้รับความร่วมมือจาก Memorial Sloan Kettering cancer center ศูนย์มะเร็งของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยการส่งบุคลากรไปศึกษาดูงาน ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างมีความเท่าเทียม มีคุณภาพมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำในการรับบริการได้

ด้วยพระบารมีของใต้ฝ่าพระบาท ส่งผลให้ศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด เป็นศูนย์เชี่ยวชาญระดับสูงในการรักษามะเร็งตับและท่อทางเดินน้ำดีแบบครบวงจรของภูมิภาคอาเซียน และบังเกิดประโยชน์สูงสุด สามารถลดอัตราการเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งของพสกนิกรได้ นำความปลื้มปิติสู่พสกนิกรโดยทั่วกัน นับเป็นพระกรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม อย่างหาที่สุดมิได้

และในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา 15.00 น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปทรงเปิด “อาคารศูนย์มะเร็งเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์” โรงพยาบาลร้อยเอ็ด และ “อาคาร ๖๐ ปี จุฬาภรณ์ ” โรงพยาบาลพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ณ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

อุไรพรณ์ ทิดจันทึก : บรรณาธิการ / ปานรดา ด่านวันดี : ผู้เขียนข่าว / โรงพยาบาลร้อยเอ็ด / ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒

จากหน่วยงาน : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ รพ.ร้อยเอ็ด เปิดดู 268 view
วันที่ประกาศข่าว : 24 สิงหาคม 2562 เวลา 13:11 น.
https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/03/131222/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *