ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่มจังหวัดร้อยเอ็ด ขอรายงานสถานการณ์อุทกภัย ณ วันที่ 6 กันยายน 2562

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่มจังหวัดร้อยเอ็ด ขอรายงานสถานการณ์อุทกภัย ณ วันที่ 6 กันยายน 2562

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยฯ อำเภอจตุรพักตรพิมาน เพื่อติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยในพื้นที่ที่ติดลำน้ำเสียว

จังหวัดร้อยเอ็ดได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) จำนวน 10 อำเภอ 103 ตำบล 1,287 หมู่บ้าน 78,672 ครัวเรือน ได้แก่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เสลภูมิ เมืองสรวง โพนทอง ธวัชบุรี โพธิ์ชัย จังหาร ศรีสมเด็จ หนองพอก และอำเภอเชียงขวัญ

ความเสียหาย

  1. พื้นที่การเกษตรคาดว่าจะเสียหาย จำนวน 410,738 ไร่
  2. ที่อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 551 หลัง
  3. โรงเรียน 190 แห่ง
  4. สิ่งสาธารณประโยชน์ พนังกั้นน้ำ 7 แห่ง/สะพาน 13 แห่ง/ฝาย 10 แห่ง/วัด 18 แห่ง/คอกสัตว์ 46 แห่ง/ยุ้งข้าว 73 แห่ง
  5. ถนนที่มีน้ำท่วมขัง 46 จุด
  • สามารถสัญจรได้ 32 จุด (ทล.23,ทล.214 จำนวน 5 จุด,ทล.2043 จำนวน 5 จุด,รอ.2010, รอ. 2027,รอ.3012,รอ.3013 จำนวน 2 จุด,รอ.3034,รอ.3036 จำนวน 2 จุด,รอ.3041,รอ.3063 จำนวน 2 จุด,รอ.4024,รอ.4042,รอ.4065,รอ.5047 และ รอ.5069 จำนวน 3 จุด)
  • ไม่สามารถสัญจรได้ 14 จุด (ทล.23 จำนวน 2 จุด,ทล.202,ทล.232 จำนวน 2 จุด,ทล.2043 จำนวน 2 จุด,รอ.2051,รอ.4011,รอ.4022,รอ.4042,รอ.5069,ถนนเชิงลาดสะพานชุมชน ยส.010 และถนนเชิงลาดสะพานชุมชน รอ.021)
  1. ถนนขาด 7 จุด (รอ.3033, รอ.3044, รอ.4035, รอ.4078 จำนวน 2 จุด และ ถนน อบจ.รอ. จำนวน 2 จุด)
  2. ผู้เสียชีวิต 4 ราย ในพื้นที่ อ.เมืองร้อยเอ็ด (ชาย 2 หญิง 1) และ อ.เสลภูมิ (ชาย 1)

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

1 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน อาหารและน้ำดื่มพระราชทาน มอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๓,๓๐๘ ชุด (เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 62)

2 โรงครัวพระราชทาน จังหวัดร้อยเอ็ดได้ขอจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน ไปที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.( ศอญ.จอส.904 วปร.) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเสลภูมิ จำนวน 2 จุด ได้แก่ วัดบ้านนาแซง ต.นาแซง และวัดบ้านหนองคู ต.บึงเกลือ

3 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำถุงยังชีพพระราชทาน มอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอเมืองฯ และอำเภอธวัชบุรี จำนวน 700 ถุง (เมื่อวันที่ 3 ก.ย. 62)

4 สถานการณ์ลำน้ำยัง อำเภอเสลภูมิ ขณะนี้มีระดับน้ำสูงกว่าคันพนังกั้นน้ำและเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนราษฎรบางส่วน ทั้งนี้ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับทหาร มทบ. 27 โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ตลอดจนประชาชนจิตอาสาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เรียงกระสอบทรายเป็นแนวกั้นเสริม เพื่อป้องกันน้ำล้นตลิ่ง และอำเภอเสลภูมิ ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์ และหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 (นพค.54) ได้นำกำลังพลเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ และรถสะพานหนุน 2 คัน

5 การอำนวยการจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด แขวงทางหลวงร้อยเอ็ด แขวงทางหลวงยโสธรแขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด จิตอาสา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อำนวยความสะดวกการจราจร และประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนที่สัญจร ผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขัง และแจ้งให้ประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยง กรณีถนนถูกตัดขาดและมีน้ำท่วมสูง

6 หน่วยงานที่สนับสนุนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ชลประทานร้อยเอ็ด เครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำ โครงการฯ ชีกลาง เครื่องสูบน้ำ มทบ.27 รถอพยพขนย้ายและกำลังพล อบจ.รอ. เรือท้องแบน รถขนย้ายผู้ประสบภัย ศูนย์ ปภ.เขต 6 ขอนแก่น ร่วมกับ สนง.ปภ.จ.รอ. เครื่องสูบน้ำระยะไกล รถอพยพขนย้าย เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ ทสจ.รอ. เครื่องสูบน้ำ ทางหลวงร้อยเอ็ด รถเคลื่อนที่เร็ว รถขนย้ายผู้ประสบภัย ทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด รถเคลื่อนที่เร็ว นพค.54 รถอพยพขนย้าย กองบังคับการตำรวจน้ำ เรือท้องแบน ศูนย์ป่าไม้จังหวัดร้อยเอ็ด อุปกรณ์ในการตัดแต่งกิ่งไม้ล้มกีดขวางทางจราจร กรมทรัพยากรน้ำโดยสำนักทรัพยากรน้ำ ภาค 4 เครื่องสูบน้ำระยะไกล สำนักงานชลประทาน ที่ 6 เครื่องสูบน้ำระยะไกล

7 ด้านปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด ร่วมกับด่านกักสัตว์มหาสารคาม สนับสนุนเสบียงอาหารสัตว์ให้กับราษฎรในพื้นที่ประสบอุทกภัย

8 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด เปิดให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ฟรี ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 3 – 7 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.

ปริมาณน้ำในลำน้ำชี

สถานี E 66 A น้ำชี บ.ม่วงลาด ต.ม่วงลาด อ.จังหาร ระดับตลิ่ง 11.60 ม. ระดับน้ำ 11.98 ม. เพิ่มขึ้น 0.28 ม. สูงกว่าตลิ่ง 0.38 ม. แนวโน้มเพิ่มขึ้น อยู่ในเกณฑ์ล้นที่ลุ่มต่ำ ร้อยละของความจุ 109.5
สถานี E 95 น้ำชี บ.วังเจริญ ต.พลับพลา อ.เชียงขวัญ ระดับตลิ่ง 9.00 ม. ระดับน้ำ 9.20 ม. เพิ่มขึ้น 0.40 ม. ต่ำกว่าตลิ่ง 0.20 ม. แนวโน้มเพิ่มขึ้น อยู่ในเกณฑ์ล้นที่ลุ่มต่ำ ร้อยละของความจุ 105.03
สถานี E 18 น้ำชี บ.ท่าแสบง ต.มะบ้า อ.ทุ่งเขาหลวง ระดับตลิ่ง 9.80 ม.ระดับน้ำ 10.41 ม.เพิ่มขึ้น 0.35 ม. สูงกว่าตลิ่ง 0.61 ม. แนวโน้มเพิ่มขึ้น อยู่ในเกณฑ์ล้นที่ลุ่มต่ำ ร้อยละของความจุ 109.97

ปริมาณน้ำในลำน้ำยัง

สถานี E 92 น้ำยัง บ.ท่างาม ต.วังหลวง อ. เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ระดับตลิ่ง 8.80 ม. ระดับน้ำ 9.61 ม. เพิ่มขึ้น 0.13 ม. สูงกว่าตลิ่ง 0.81 ม. แนวโน้มลดลง อยู่ในเกณฑ์ล้นที่ลุ่มต่ำ ร้อยละของความจุ 147.02
สถานี E 70 น้ำยัง บ.กุดกว้าง ต.วังสามัคคี อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด ระดับตลิ่ง 9.00 ม. ระดับน้ำ 10.05 ม. เพิ่มขึ้น 0.07 ม. สูงกว่าตลิ่ง 1.05 ม. แนวโน้มเพิ่มขึ้น อยู่ในเกณฑ์ล้นที่ลุ่มต่ำ ร้อยละของความจุ 151.56

ปริมาณน้ำในลำน้ำเสียวใหญ่

สถานี M 95 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ ระดับตลิ่ง 3.20 ม. ระดับน้ำ 3.65 ม. เพิ่มขึ้น 0.41 ม. สูงกว่าตลิ่ง 0.45 ม. แนวโน้มเพิ่มขึ้น อยู่ในเกณฑ์ล้นที่ลุ่มต่ำ ร้อยละความจุ 194.00

เขื่อนร้อยเอ็ด

สถานการณ์ในลำน้ำชีมีระดับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสูงกว่าระดับวิกฤติที่ระดับ 133.00 ม.รทก.แล้ว โครงการฯ ชีกลาง ได้แจ้งเตือนประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรที่อาศัยริมสองฝั่งลำน้ำชี อพยพขนย้ายสิ่งของจำเป็นมีค่า สัตว์เลี้ยงไว้ในที่สูงเพื่อความปลอดภัย

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่มจังหวัดร้อยเอ็ด
โทร./โทรสาร 0 4351 3097
ข้อมูล ณ วันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *