สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)ร่วมมือการจัดการปัญหาสินค้าไม่ปลอดภัยด้านอาหารและยา

         สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU)ร่วมมือการจัดการปัญหาสินค้าไม่ปลอดภัยด้านอาหารและยา 

วันที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น.นายเจนเจตน์ เจนนาวิน นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีบันทึกข้อตกลง(MOU)ความร่วมมือ”การจัดการปัญหาสินค้าไม่ปลอดภัย ด้านอาหารและยา”โดยกลไก คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ พชอ. อำเภอเมืองร้อยเอ็ด และร่วมชมนิทรรศการงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผ็อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด นายกเทศมนตรีตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครสาธารณสุขเข้าร่วมพิธี
นายแพทย์ ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า นโยบายการจัดการสินค้าไม่ปลอดภัยไว้ว่า ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของประเทศ ปัญหาด้านสุขภาพของคนยุคนี้และยุคต่อไป เกิดจากการบริโภคที่ไม่เหมาะสม ไม่ปลอดภัยอันเกิดจากสินค้าและบริการที่ไม่ได้มาตรฐาน การเอารัดเอาเปรียบของผู้ประกอบการ และการรู้ไม่เท่าทันผู้ประกอบการและสื่อยุคใหม่ปัญหาด้านคุ้มครองผู้บริโภค ยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย หรือมีการใช้ยาไม่สมเหตุผล มีการจำหน่ายไม่ถูกที่ถูกทางเริ่มมีความรุนแรงและแพร่หลายมากขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพตามมามากมาย การแก้ปัญหาต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วน ภาคีเครือข่ายในชุมชน คณะทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สถานศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และอาสาสมัครสาธารณสุข มีบทบาทสำคัญในการค้นหา วิเคราะห์ และจัดการแก้ไขปัญหาค้นคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ เพราะความใกล้ชิดกับชุมชนเข้าใจสภาพปัญหา มีการดำเนินงานเชิงรุก และแก้ปัญหา ในมิติของการสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชน มากกว่าการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ
การบันทึกข้อตกลง(MOU)ความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยเป็นแรงผลักดันให้ชุมชนแต่ละแห่งในเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด เป็นชุมชนที่ปลอดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย อาหาร และยาที่อันตราย โดยการขับเคลื่อนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด และหน่วยงานด้านสาธารณสุขทุกระดับ
////////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *