ชมรมสมาคมครูจังหวัดร้อยเอ็ด จัดเสวนา การปฏิรูปการศึกษาเพื่อเด็กหรือเพื่อใคร

ชมรมสมาคมครูจังหวัดร้อยเอ็ด จัดเสวนา การปฏิรูปการศึกษาเพื่อเด็กหรือเพื่อใคร
เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 21 ธันวาคม 2562 ชมรมสมาคมครูจังหวัดร้อยเอ็ด นำโดยนายประจวบ นาก้อนทอง ประธานชมรมครูจังหวัดร้อยเอ็ด นายสุกิจ เดชโภชน์ นายกสมาคมครูจังหวัดร้อยเอ็ด จัดเสวนาสมาชิกชมรมและสมาคมครูร้อยเอ็ด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสวนาเรื่อง การปฏิรูปการศึกษาเพื่อเด็กหรือเพื่อใคร ที่โรงแรมธนินทรกรีนปาร์ค อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี ดร.ครรชิต วรรณชาศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 เขต 2 และเขต 3 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ร่วมเสวนาและเป็นสักขีพยาน มีสมาชิกชมรมสมาคมครู เข้าร่วมเวทีเสวนา กว่า 400 คน
นายประจวบ นาก้อนทอง ประธานชมรมครูจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ชมรมสมาคมครูร้อยเอ็ด เป็นองค์กรครูมีวัตถุประสงค์หลักคือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกพื้นที่ และพิทักษ์เรียกร้องสิทธิ์ รักษาสิทธิ์ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ได้รับสวัสดิการและสวัสดิภาพอย่างทั่วถึง จากการที่ได้ปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติตามร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช…….คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 16/2560 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คำสั่งที่ 19/2560 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ การบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก การจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น เป็นการปฏิรูปการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ตลอดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน ยังมีแนวคิดไม่สอดรับกัน สมาคมครูจังหวัดร้อยเอ็ด จึงได้จัดประชุมเสวนาครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้การจัดการศึกษาเดินหน้าไปได้อย่างมีคุณภาพ
การเสวนาในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก นายปรีดี บุญเพลิง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหัวหน้าพรรคครูไทยเพื่อประชาชน นายสานิตย์ พลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและสวัสดิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ดร.ครรชิต วรรณชาศึกษาธิการ จังหวัดร้อยเอ็ดนายสุภาพ วงษามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 2 เขต 3 และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27
//////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *