จังหวัดร้อยเอ็ดโครงการมอบหนักกากอนามัยให้กับประชาชนตามนโยบายการผลิตหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ที่ อำเภอโพธิ์ชัย

จังหวัดร้อยเอ็ดโครงการมอบหนักกากอนามัยให้กับประชาชนตามนโยบายการผลิตหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ที่ อำเภอโพธิ์ชัย
วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานโครงการมอบหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนตามนโยบายการผลิตหน้ากากอนามัย ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ หอประชุมอำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอโพธิ์ชัย ร่วมมอบ
ทั้งนี้ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง” โดยให้มีหน้ที่สร้างทีมวิทยากร หรือทีมครู
ก, ในระดับอำเภอ เพื่อให้เป็นทีมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้และทักษะการจัดทำหน้ากาก
อนามัย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการ ตามนโยบายเร่งควนในโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019(Covid-19) สำหรับแจกให้กับประชาชนทุกคน
อำเภอโพธิ์ชัย มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เทศบาลตำบล 9 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล 6 แห่ง มีประชากรทั้งสิ้น จำนวน 58,185 คน ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการจัดทำหน้ากากอนามัย จำนวน 220,896 บาท องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ และสร้างทีมครู ก, ครบทุกแห่ง 100% โดยมีทีมวิทยากรหรือครู ก. จำนวน 112 ทีม ผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 1,3401, คน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งได้ดำเนินโครงการตามนโยบายเร่งด่วนในโครงการ พลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) สามารถผลิตหน้ากากอนามัย ได้ทั้งสิ้น จำนวน 60,000 ชิ้นเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติ และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในการใช้หน้ากากอนามัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผลิตขึ้น
//////
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว
คณิต ไชยจันทร์ ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *