ผวจ.ร้อยเอ็ด แถลงข่าว COVID – 19 ครั้งที่ 69

ผวจ.ร้อยเอ็ด แถลงข่าว COVID – 19 ครั้งที่ 69 วันนี้ (22 มิถุนายน 2563) เวลา 12.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ดร.นพ.พิทักษ์พงศ์ พายุหะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายอุบล รัตนพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลร้อยเอ็ด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวสถานการณ์และการดำเนินการแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ 69 ณ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้เข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 22 มิถุนายน 2563) จำนวน 363 ราย ไม่มีผู้เข้าเกณฑ์ตรวจหาเชื้อรายใหม่ พบผู้ป่วยยืนยันโรคโควิด-19 สะสม จำนวน 3 ราย (รักษาหายทั้ง 3 ราย) ตรวจแล้วไม่พบเชื้อโควิด-19 จำนวน 360 ราย การค้นหาเชิงรุกผู้ต้องขังรายใหม่ในเรือนจำร้อยเอ็ด (ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 17 – 22 มิถุนายน 2563) จำนวน 70 ราย ตรวจแล้วไม่พบเชื้อโควิด-19 จำนวน 54 ราย รอผลตรวจจากห้องปฏิบัติการ จำนวน 16 ราย สถานการณ์ทั่วโลกใน 211 ประเทศ 2 เขตบริหารพิเศษ 2 เรือสำราญ (ข้อมูลตั้งแต่ 5 มกราคม ถึง 22 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.) พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ จำนวน 9,045,457 ราย เสียชีวิต 470,698 ราย ประเทศ ที่มีผู้ป่วยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ สหรัฐอเมริกา 2,356,657 ราย เสียชีวิต 122,247 ราย รองลงมา คือ บราซิล 1,086,990 ราย เสียชีวิต 50,659 ราย และ รัสเซีย 584,680 ราย เสียชีวิต 8,111 ราย สถานการณ์ในประเทศไทย (ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2563) พบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อสะสม จำนวน 3,151 ราย มีรายงานผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย เสียชีวิตสะสม 58 ราย และ มียอดผู้ป่วยสะสมอยู่ในอันดับที่ 92 ของโลก จังหวัดร้อยเอ็ด ขอให้สถานศึกษาเตรียมความพร้อมด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำในห้องครัว โรงอาหาร ทำความสะอาด เครื่องกรองน้ำ ตู้กดน้ำดื่ม ก่อนเปิดเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตามคำแนะนำ ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยผู้รับผิดชอบต้องจัดเตรียมห้องครัว โรงอาหาร และผู้สัมผัสอาหารตามมาตรการการปฏิบัติที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ ดังนี้ 1. บริเวณทางเข้าโรงอาหาร จัดให้มีอ่างล้างมือพร้อมสบู่ สำหรับให้บริการแก่ผู้เข้ามาใช้บริการ 2. ในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น ที่นั่งกินอาหาร จุดรับอาหาร จุดซื้ออาหาร จุดรอกดน้ำดื่ม จัดให้มีการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1–2 เมตร 3. โรงเรียนอาจจัดเหลื่อมช่วงเวลาปล่อยพักรับประทานอาหารกลางวัน เพื่อลดความแออัดพื้นที่ภายในโรงอาหาร 4. ทำความสะอาดห้องครัว โรงอาหาร ด้วยน้ำยาทำความสะอาดหรือผงซักฟอก และ ฆ่าเชื้อด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์ 6 เปอร์เซ็นต์ อัตราส่วน 1 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 1 ลิตร ส่วนภาชนะ อุปกรณ์ เช่น จาน ถาดหลุม ช้อน ส้อม แก้วน้ำส่วนตัว ให้ทำความสะอาดด้วยน้ำยาล้างจาน และฆ่าเชื้อด้วยการแช่ในน้ำร้อน 80 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 30 วินาที แล้วล้างน้ำให้สะอาดและอบหรือผึ่งให้แห้ง ก่อนนำไปใช้ใส่อาหาร และ 5. เมนูอาหารเน้นปรุงสุกใหม่ หากรอการจำหน่ายให้นำมาอุ่นทุก 2 ชั่วโมง มีการปกปิดอาหาร วางสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร สำหรับผู้สัมผัสอาหารต้องแต่งกายให้สะอาด สวมใส่ผ้ากันเปื้อน สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย รักษาความสะอาดของมือ ด้วยการล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำ ทั้งก่อนและหลังปรุงประกอบอาหาร รวมถึงหลังจากการจับเหรียญหรือธนบัตร หรือสัมผัสสิ่งสกปรก หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น ใช้อุปกรณ์ในการปรุงประกอบอาหาร เช่น เขียง มีด การหยิบจับอาหาร แยกระหว่างอาหารสุก อาหารประเภทเนื้อสัตว์สด ผักและผลไม้ และ ไม่เตรียม ปรุง ประกอบอาหารบนพื้นโดยตรง หากมีอาการป่วย ไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจลำบาก เหนื่อยหอบ ไม่ได้กลิ่น ไม่รู้รส ให้หยุดปฏิบัติงาน และไปพบแพทย์ทันที ส่วนการจัดเตรียมน้ำดื่ม น้ำใช้ ควรสำรวจความชำรุด บกพร่อง การแตกรั่วของระบบน้ำดื่มน้ำใช้ในโรงเรียน ได้แก่ ระบบท่อ ถังสำรองน้ำ ตู้กดน้ำดื่ม รวมไปถึงเครื่องกรองน้ำให้พร้อมใช้งาน หากชำรุดบกพร่องต้องรีบดำเนินการแก้ไขปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง ทำความสะอาดถังน้ำ ภาชนะใช้บรรจุน้ำดื่ม ตู้กดน้ำดื่ม ก๊อกน้ำดื่ม ทำการล้างย้อน (Back wash) หรือเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำ สุดท้ายฆ่าเชื้อโรคด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรท์เช่นเดียวกับภาชนะใส่อาหาร ก่อนนำมาใช้หรือบรรจุน้ำ ตรวจสอบปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำประปาที่ใช้ในโรงเรียนให้มี 0.5 – 1 มิลลิกรัมต่อลิตร หากต่ำกว่านี้ควรแจ้งหน่วยงานผู้ผลิตน้ำประปา นอกจากนี้ ควรตรวจเช็คความชำรุดเสียหายของสายดิน ระบบไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ ของตู้กดน้ำดื่ม โดยเฉพาะบริเวณก๊อกน้ำที่ถือเป็นจุดเสี่ยง เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูดขณะใช้งาน “ คนร้อยเอ็ด เฮ็ดแต่แนวดีๆ เป็นศรีร้อยเอ็ด” สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด 22 มิถุนายน 2563 ธีรศักดิ์ คำแก้ว ข่าว/ภาพ ทองสุข โพนเงิน บรรณาธิการข่าว   https://www.facebook.com/photo/?fbid=152444643013911&set=pcb.152445023013873http://203.157.184.6/news_info/view.php?id=4979

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *