วันนี้ (29 มิถุนายน 2563) เวลา 07.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมนายอำเภอประจำเดือนมิถุนายน 2563

วันนี้ (29 มิถุนายน 2563) เวลา 07.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมนายอำเภอประจำเดือนมิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายเจนเจตน์ เจนนาวิน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอทั้ง 20 อำเภอ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้เน้นย้ำในประเด็นสำคัญ ดังนี้

 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา ประจำปี 2563
  จากสถานการณ์ COVID-19 ภายในประเทศท่ีเริ่มคลี่คลาย ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้มีมติผ่อนปรนให้วัดทุกแห่งสามารถ กลับมาทำกิจกรรมทางศาสนาทุกอย่างได้ตามปกติบนวิถีใหม่ (New Normal) คือ การดำเนินการ มาตรการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัด ซึ่งต้นเดือนกรกฎาคมนี้มีวันสำคัญทาง พระพุทธศาสนา ได้แก่ วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในวันที่ 5 และ 6 กรกฎาคม 2563 ทางวัดสามารถจัดกิจกรรมทำบุญได้ตามปกติ และจัดพิธีเวียนเทียนได้ แต่ต้องดำเนินตาม
  ข้อปฏิบัติตามประกาศของรัฐบาล และคำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และคำแนะนำเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี สงกรานต์ ประเพณีต่างๆ พิธีทางศาสนาในสถานการณ์โรคโควิด-19 ของกระทรวงวัฒนธรรม รวมถึงมาตรการของจังหวัดอย่างเคร่งครัด เช่น การตรวจคัดกรอง การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การจัดให้มีแอลกอฮอล์ล้างมือ และการเว้นระยะห่างของพระภิกษุ และพุทธศาสนิกชนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ขอให้ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด และ
  ควบคุมโรคตำบล ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ ศูนย์ปฏิบัติการได้ประสานแจ้งแนวปฏิบัติ และให้คำแนะนำกับทางวัดต่างๆ เพื่อให้สามารถจัดกิจกรรมทางศาสนาได้ตามปกติบนวิถีใหม่ (New Normal) พร้อมนี้ขอให้ท่านนายอำเภอได้กำชับผู้นำท้องที่ ท้องถิ่นได้ช่วยสนับสนุน ในการจัดระเบียบพี่น้องประชาชน เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดในการประกอบพิธีโดยเฉพาะช่วงพิธีเวียนเทียน และประชาสัมพันธ์ให้มีการลงทะเบียนเข้า – ออก ทุกครั้งด้วยแอปพลิเคชั่น “ไทยชนะ” และกระชับพิธีการในการประกอบพิธีกรรมให้สั้นลงเพื่อลดความเสี่ยง
  ในการติดเชื้อโควิด-19
 2. การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนม พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  เนื่องด้วยในเดือนกรกฎาคม 2563 ที่จะถึงนี้เป็นเดือนแห่งมหามงคลยิ่งของปวงชนชาวไทย เนื่องจากเป็นเดือนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ กล่าวคือในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก็ฝากทางสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไว้ด้วย รวมถึงประสานการปฏิบัติกับทางส่วนกลางว่าได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการจัดกิจกรรม ไว้อย่างไรบ้าง
 3. แพลตฟอร์มไทยชนะ
  ขอเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงาน ทั้งภาคราชการ ภาคเอกชน ได้ดาวน์โหลดแพลตฟอร์มไทยชนะ เพื่อขอ QR CODE สำหรับติดที่บริเวณทางเข้าออกอาคารสำนักงาน เพื่อให้พนักงานและผู้มาติดต่อ ราชการหรือติดต่องานได้สแกนเข้า-ออก ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการไว้ใช้ในการบริหารจัดการ ทั้งการประเมินองค์กรนั้นๆ และการติดตาม สืบสวนกรณีมีผู้ติดเชื้อขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

3.การเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
เพื่อให้เกิดความพร้อมของการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ที่จะมีขึ้นในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นี้ ขอให้ท่านนายอำเภอในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ ได้ตรวจติดตามความพร้อมของโรงเรียนขนาดใหญ่ ในเขตท้องที่ของตนเองและให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการศึกษา โดยให้กระทำพร้อมกันทั้งจังหวัด ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป
สำหรับในระดับศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบล ให้ดำเนินการเช่นเดียวกันให้ครอบคลุม ทั้งจังหวัดด้วย ในส่วนของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดให้ตรวจติดตามโรงเรียนในสังกัดของตนเอง
ขอให้ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ดได้กำชับสถานีตำรวจภูธรทุกท้องที่ในจังหวัดร้อยเอ็ด ซักซ้อม เจ้าพนักงานจราจร ได้อำนวยความสะดวกด้านการจราจร ให้มีความคล่องตัว และเคร่งครัดการรักษาวินัยจราจรของผู้ใช้รถใช้ถนนด้วย สำหรับโครงการก่อสร้างถนนที่กระทบต่อการจราจร และอาจมีอุปสรรคต่อการระบายน้ำในฤดูฝน ขอให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ เร่งรัดการบริหารสัญญา กำชับเรื่องการติดตั้งป้ายบอกทาง ป้าย/สัญญาณเตือน ระบบไฟส่องสว่าง เพื่ออำนวยความสะดวกและเกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน​ ขอบคุณ​ภาพ/ข่าว​ป.อ๊อฟ​ครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *