วันนี้(29 มิ.ย. 2563) เวลา 15.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด

วันนี้(29 มิ.ย. 2563) เวลา 15.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายสมบูรณ์ พฤกษ์กันทรากร เกษตรและสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด และคณะกรรมการ ก.บ.ก.ในส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมเสียงแคน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยมีนายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม
ที่ประชุมได้รับทราบการเตรียมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ 2564 ขั้นกรรมาธิการ รับทราบหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 เพิ่มเติม ของคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) โดยให้ขยายระยะเวลาการขอเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ ภายในเดือนมิถุนายน 2563 (เดิมกำหนดภายในเดือนมีนาคม 2563) จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบให้จังหวัดขอนแก่น ใช้เงินเหลือจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย (1) โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง กิจกรรมพัฒนาระบบขนส่งทางบก จำนวน 6,097,900 บาท รายการก่อสร้างถนน คสล. เชื่อมระหว่างบ้านโปร่งแห้ง-บ้านโนนรัง หมู่ที่ 5 ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น งบประมาณ 4,369,000 บาท และรายการก่อสร้างถนน คสล.บ้านหนองไผ่เหนือ หมู่ 8 ตำบลวังหินลาด อำเภอชุมแพ งบประมาณ 1,328,900 บาท (2) โครงการเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักและระบบส่งน้ำระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง จำนวน 2,100,000 บาท กิจกรรมการขุดบ่อบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จำนวน 7 บ่อๆ ละ 300,000 บาท เห็นชอบให้จังหวัดร้อยเอ็ด ใช้เงินเหลือจ่ายโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 8,619,100 บาท โครงการเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักและระบบส่งน้ำ ระบบกระจายน้ำเพื่อสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง กิจกรรมซ่อมแซมและบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยทราย (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย และเห็นชอบให้จังหวัดกาฬสินธุ์ ใช้เงินเหลือจ่ายของกลุ่มจังหวัดฯ เพื่อชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาปรับราคาได้ (ค่า K) โครงการก่อสร้างสะพานแก้มลิงหนองเลิงเปือย อำเภอร่องคำ จำนวน 91,043.20 บาท​ขอบคุณ​ภาพ/ข่าว​ ป.แจ็ค​ครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *