วันนี้ (30 มิถุนายน 2563) เวลา 14.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการตรวจติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

วันนี้ (30 มิถุนายน 2563) เวลา 14.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการตรวจติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายสนอง ดลประสิทธิ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด นายครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ ร่วมตรวจความพร้อมโดยพร้อมเพรียง
นายชอบ ธาระมนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย คณะครู ให้การต้อนรับและรายงานการเตรียมความพร้อม ดังนี้
1.ดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 และมาตรการป้องกันโรค ตามที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แนบท้ายคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ที่ 5/2563 ลงวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563
2.ดำเนินการตามมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดเรียน และในระหว่างเปิดเรียน
โดยการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน (Reopening)
2.1จัดสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องเรียนรวม และพื้นที่ใช้สอยร่วมกัน
ให้มีการเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร ตามแนวปฏิบัติด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในคู่มือสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนี้
(1) ให้มีระบายอากาศที่ดีเพื่ออากาศถ่ายเท หลีกเลี้ยงการใช้เครื่องปรับอากาศ หาก
จำเป็นต้องใช้ ได้กำหนดเวลาเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศ และมีการระบายอากาศ และทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ
(2) จัดวางโต๊ะ เก้าอี้ เครื่องมือ อุปกรณ์ เว้นระยะห่าง 1.5 เมตร และการบริหาร
จัดการเพื่อเข้าใช้งานในพื้นที่ เช่น การเหลื่อมเวลา การแบ่งกลุ่ม เป็นต้น
(3) ทำความสะอาดพื้นที่ และวัสดุอย่างสม่ำเสมอ และให้ความสำคัญกับบริเวณที่มี
พื้นที่ หรือผิวสัมผัสที่ใช้ร่วมกัน
(4) หลีกเลี่ยงการใช้สื่อการเรียนการสอนที่สัมผัสร่วมกัน
(5) จัดให้มีจุดล้างมือ หรือแอลกอฮอล์ ตั้งแต่ทางเข้าโรงเรียน ต้องทำเส้นทางให้ไป
จุดล้างมือก่อนไปเข้าชั้นเรียน
(6) มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา
(7) นักเรียนสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ในทุกช่วงชั้นขณะอยู่
ในโรงเรียน อยู่ในห้องเรียน รวมทั้งบนรถโดยสาร ตลอดจนในที่ชุมนุมชน ให้คุณครูกำชับนักเรียนให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด​ขอบคุณ​ภาพ/ข่าว​ป.อ๊อฟ​ครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *